235 - Ústav chovu a šlechtění zvířat 

 

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Telefon: +420 545 133 207 

Vedoucí: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.

INFORMACE O ÚSTAVU

 

Ústav chovu a šlechtění zvířat připravuje studenty agronomické, provozně ekonomické, lesnické a dřevařské fakulty a fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v oblasti obecné zootechniky, reprodukce a speciální zootechniky, kde připravuje posluchače na chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat.

Ústav zajišťuje vzdělávání mladých odborníků formou postgraduálního studia.

Pracovníci ústavu úzce spolupracují  s chovatelskou a odbornou veřejností u nás i v zahraničí, spolupodílejí se na organizaci řady odborných seminářů a konferencí, chovatelských dnů, výstav a přehlídek. Poskytují poradenské a konzultační služby pro chovatele, podílejí se na doškolovací činnosti ve spolupráci s MZe ČR, jsou aktivně zapojení do činnosti vědeckých rad na dalších zemědělských univerzitách, oborových a výběrových komisí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se pracovníci ústavu podílejí jako řešitelé nebo spoluřešitelé na výzkumných úkolech MZe, MSMT ČR a GA ČR. V současnoti rozvíjí pracovníci ústavu svou činnost také v nových studijních a vědních oborech a disciplínách jako jsou kynologie, zooparky a zoozahrady, chov domácích zvířat a faremní zvěře, etologie, alternativní chovy zvířat, ale i agroturistiky, rozvíjí se i oblast reprodukčních biotechnik a biotechnologíí.

Struktura ústavu

AKTUALITY

 Studentka AF MENDELU, Bc. Barbora Gancárová, studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu Zootechnika AF MENDELU, zvítězila v soutěži vědeckých prací (bakalářské, diplomové  a doktorské práce) "Věda pro zemi" 2020.